ATATÜRK AÖF’DE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ataaöf

27 Haziran 2016 Pazartesi tarihli ve 29755 sayılı resmi gazete de Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ATA AÖF öğrencilerini üzecek çok önemli değişikliğe gidildi.

Bu yönetmelik hükümlerinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ‘’ Sınavlar, Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak yüz yüze ya da çevrimiçi ortamda yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.’’ Denilmekteydi. Yani ATA AÖF vize ara sınav internet üzerinden yarıyıl sonu final ve bütünleme sınavları ise yüz yüze yapılmaktaydı. 27 Haziran 2016 tarihli resmi gazete ile Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ” Sınavlar, gözetim altında olmak üzere yazılı veya uygulamalı olarak yapılır.” Olarak değiştirildi. Yani ATA AÖF sınavları bu tarihten itibaren tüm sınavlar vize ve finaller artık yüz yüze yapılacak.

Yine Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18’nci maddesinde yapılan değişiklik ATA AÖF öğrencilerini derinden üzecek. Öyle ki “ Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürür.” Hükmü getirildi. Yani şu ana kadar ATA AÖF’nin yaptığı vize, final ve bütünleme sınavlarında öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplar dikkate alınırken artık sınavlarda 4 yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek.

Ayrıca yönetmeliğin 19’ncu maddesinde yapılan değişiklik ile ATA AÖF vize ara sınavları artık online yapılmayacağından ders başarı notuna ara sınav vize puanının katkısı %30, yarıyıl sonu final ve bütünleme sınav puanının katkısı %70 olarak hesaplanacak. Bütünleme sınavları yapılmaya devam edecek. Sadece eskiden olduğu gibi uygulamalı derslerde bütünleme yapılmayacak.

Sonuç olarak yapılan değişiklik ile vize ara sınavlar internetten değil artık yüzyüze yapılacak. Vize, final ve bütünleme sınavlarında artık 4 yanlış 1 doğru cevabı götürecek. Başarı notu hesaplamasında artık vize ara sınavın %30’u, yarıyıl sonu final ve bütünleme sınavlarının ise %70’i dikkate alınacak. Uygulamalı dersler hariç bütünleme sınavları yapılmya devam edecek. Yukarıdaki değişiklikler 27 Haziran 2016 Pazartesi tarihi itibari ile yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren yönetmelik aşağıdaki orjinal halidir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi AçıköğretimFakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sınavlar, gözetim altında olmak üzere yazılı veya uygulamalı olarak yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – (1) Ders başarı notunun hesaplanmasında:

a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

b) Blok uygulama derslerinde, uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/5/2012 tarihli ve 28292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eğitim-öğretim yılı ve akademik takvim

MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl ondört hafta, bir eğitim-öğretim yılı yirmisekiz hafta olarak düzenlenir. Yarıyıl/yıl sonusınavları bu sürenin dışındadır. Yaz okulu ayrı bir yarıyıl niteliği taşımaz.

(2) Bir eğitim yarıyılı, yarıyıl sınav haftaları dâhil 750 saat iş yükü, bir eğitim yılı ise yine yıl sınav haftaları dâhil 1500 saat iş yükü olarak düzenlenir.

(3) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarının teklifleri değerlendirilerek, en geç mayıs ayı içinde Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri ile meslek yüksekokulları öğrencileri hariç, bulundukları yarıyıl itibariyle müfredatında bulunan bütün dersleri almış, tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst yarıyılda/yılda açılan derslerden, haftalık azami kredi saati miktarını aşmamak şartıyla, en çok 10 kredi saate kadar ilave ders alabilirler. Öğrenciler; bu şartları yerine getirdiği sürece, kayıt yeniledikleri yarıyılda/yılda daha önceki yarıyılda/yılda ilave olarak aldıkları derslerin kredi saati kadar dersi üst yarıyıldan/yıldan aldıktan sonra, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği en çok 10 kredi saate kadar ilave dersi üst yarıyıldan/yıldan alabilirler. Bu şekilde alınan ilave derslerin kredi saati, haftalık azami kredi saati miktarını aşmamak üzere en çok 20 kredi saat olabilir.

(6) Öğrenciler, alt yarıyıl/yıldaki hiç almadıkları ve alıp (Z) ya da (FF) notu almış oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar. Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenciler, ilgili değişim programının uygulandığı kurumdan alarak başarısız olduğu dersi/dersleri, yaz okulunda ve/veya değişim programı dönüşünde kendi kurumundan alabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin yedinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bütünleme sınavı: Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner fakülteleri ile Senato tarafından bütünleme sınavı yapılması uygun görülen diğer birimler için yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınava, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla, yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen, bu sınavlara girdiği halde FF, DD veya DC harf notu alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine geçer. Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notu o ders için yarıyıl/yıl sonu sınavında elde edilen harf notlarına bağlı olarak belirlenir.”

“f) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara, bütünleme sınavı yapılmayan birimlerde yarıyıl sonu sınavlarına ve bütünleme sınavı yapılan birimlerde ise bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler için yapılan sınavlardır. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır. Kısa süreli sınavlar ile yaz okulunda yapılan sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) İlgili birim uygulama esaslarında belirtilmek şartı ile uygulama ve/veya staj ağırlıklı dersler ile her eğitim-öğretim yılı başında Üniversiteye yeni kaydolan öğrencilere Bilgi İletişim Teknolojisi, Temel Bilgisayar Kullanımı gibi temel bilgisayar içerikli dersler için uygulanan muafiyet sınavı için sabit ağırlıklı değerlendirme sistemi uygulanabilir. Sabit ağırlıklı değerlendirme sisteminde uygulanacak olan not aralıkları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160627.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160627.htm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir